Original sequence

>Slmi19002D03-T7_2008-09-20_G06
NNNNNNNNNNNNNNNGCNCGAGCGNNCGCCNGTGTGANGGANATCTGCAGAATTCCNNTNNNNCCCTNNN
NANNGNNNNNTNNNTTNNNNNNNNNTGNNNCNNNNGNCTNNNNNNNTTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGANNNGNNNNNNNTGNNTNNNGNNGGGNATGCNNNNNAN
NNNNNTNNNAAANGAANGANNTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNANNGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNTNTNAANNNNCNTTNNNNNNNANNNCNNNNNNGGNNTNNGNNNNANNANGGGNGANNGNNNNNNNNN
NANNNNCNTTCCNNNANNNNNTNNNNATNTCCCNANNNTANNGNANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAANN
NNNNNNNNNNNNNCNNNNNNNNNNNGCTNCNNNCNTTNNNNANNNNNNANNNGCTNNGGCNNNNAANNNT
NTTNATNTCNNGGANNNNNNNNNNNANNNNNNAAAGNNGNNNNNNNNNNNGNNNNNNCTNTATNTNNGNN
NNTNNNCTTCNNCNNANGANNANACTGANNCNNTTNTNNNCGNNCNNANNCNCTCNNNNNNNNNANGNNG
ACNNNCTGNNNNNTNNNNNNNNNNNNNNNNCTCNNNNNTTTGNNNNCNNNNCTCGANGCNNATNNNGNNN
TCNTTTGCCNNNNGNANGCNNTCTCCNANGACNNCNNGNNTCGNCNGNNNNNNGNGNATNNAANNNGCTN
NNANNNNNANCNNCNGNNANNCANNTNNNTCTCGATTNNNNNNNTNCNNGNGANNTNNNNNANNCTTTNN
NAAANNNNNNNANNNNNNNNNNNNNNNTNCNNNTTTNNNNNNNNNNTCNNNNNTTANCNNNNTNCATTTN
NNANNNAANNNNNNNNNNNCCNNNNNGNNGNNNNNNNNNNNNNANNNNNNNNTTNNNNNTTTNNCCNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Original name: 2008-09-20_Slmi19002D03-T7_G06


There is no clean version of this sequence since it was discarded

Seqclean report for Slmi19002D03-T7_2008-09-20_G06

Percentage of undetermined bases in the clear range: 66.00
5' coordinate after cleaning: 431
3' coordinate after cleaning: 530
Initial length of the sequence: 1000
Trash code: low_qual
Trimming comments (reasons for trimming/trashing): trimpoly[+430, -470];